Thursday, December 8, 2016

Isfahan University of Art (1)


توحیدخانه همیشه سخت است جایی را که بارها تجربه کرده ایم با ذهنی تازه نگاه کنیم و آن را از نو بکشیم. کاملاً از نو.. در یک روز درخشان و بعد از یک باران پاییزی فرصتی برای این تجربه بود.

No comments: