Wednesday, November 2, 2016

Diaries2


با تکنیک مشابه. گاهی که از پاکن استفاده نمی شود ذهن سعی می کند بیشتر از توانایی خود در شکل گیری و هماهنگ سازی موضوعات با یکدیگر و طراحی استفاده نماید. (گاهی هم شاید ذهن کمی بیشتر به خود استراحت می دهد)

No comments: